Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ZonnepanelenBTW B.V.: is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde handelsnaam met registratienummer 61037591. Het kantooradres van ZonnepanelenBTW is gevestigd in Heeze. Het postadres is postbus 159, 5590 AD te Heeze.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan ZonnepanelenBTW B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van (advies)diensten.
 3. werkzaamheden: alle werkzaamheden, alsmede diensten, waartoe opdracht is gegeven of die door ZonnepanelenBTW uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of online aanmelding voor de BTW teruggaaf service.
 4. overeenkomst: de vastgelegde voorwaarden, waaronder (wederzijdse) rechten en verplichtingen, in verband met de door opdrachtgever aan ZonnepanelenBTW verstrekte opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ZonnepanelenBTW gedane aanbiedingen en op alle overeenkomsten die door ZonnepanelenBTW binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht.
 2. Aan de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met ZonnepanelenBTW aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Algemene Voorwaarden van ZonnepanelenBTW.
 3. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door ZonnepanelenBTW zijn bevestigd. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door ZonnepanelenBTW enig moment toegepast of getolereerd ten bate van opdrachtgever, geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor haar vaststaand, voor zich op te eisen.
 4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
 5. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten tussen opdrachtgever en een met ZonnepanelenBTW verbonden en door de ZonnepanelenBTW met goedvinden van opdrachtgever ter uitvoering van een opdracht ingeschakelde (rechts)persoon. Indien en voor zover voornoemde ingeschakelde derde zelfstandig algemene voorwaarden hanteert, blijven de Algemene Voorwaarden van ZonnepanelenBTW ten opzichte van opdrachtgever onverkort van toepassing.
 6. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen

 1. Alle offertes van ZonnepanelenBTW zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft ZonnepanelenBTW het recht de offerte binnen 2 weken na de aanvaarding te herroepen.
 2. De overeenkomst van opdracht komt tot stand door ontvangst door ZonnepanelenBTW van een door de opdrachtgever ondertekende kopie van de opdrachtbevestiging, die ZonnepanelenBTW aan de opdrachtgever toezendt of door toezegging op welke wijze dan ook na bekendmaking van deze voorwaarden.
 3. De overeenkomst van opdracht voor het verrichten van de BTW teruggaaf service komt tot stand door online aanmelding voor deze service via de website www.zonnepanelenbtw.nl.
 4. Inhoud en omvang van de opdracht, waaronder begrepen de rapportage door ZonnepanelenBTW, de inschakeling van hulppersonen, de beloning van ZonnepanelenBTW, alsmede toegelaten afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging.
 5. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Artikel 4 Verantwoording, aanvaarding en belangen opdracht

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ZonnepanelenBTW.
 2. ZonnepanelenBTW draagt er zorg voor dat belangen van anderen dan de opdrachtgever niet van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 Informatie

 1. De opdrachtgever is gehouden ZonnepanelenBTW tijdig, juist en volledig te informeren, waaronder het aanleveren van gegevens en/of bescheiden welke ZonnepanelenBTW overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, voor zover dat in verband met de uitvoering van de opdracht door ZonnepanelenBTW is vereist en, indien de opdracht een derde betreft, er zorg voor te dragen dat dezelfde gehoudenheid op deze derde berust.
 2. Opdrachtgever is gehouden wijzigingen met betrekking tot de onder het lid hiervoor bedoelde informatie onmiddellijk kenbaar te maken aan ZonnepanelenBTW.
 3. ZonnepanelenBTW heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige sub genoemde verplichting heeft voldaan.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan ZonnepanelenBTW ter beschikking gestelde informatie, gegevens en/of bescheiden. Opdrachtgever vrijwaart ZonnepanelenBTW voor alle mogelijke claims en/of aansprakelijkstellingen welke voortvloeien uit onjuiste of onvolledige door haar aan ZonnepanelenBTW ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging overeengekomen, omvat de opdracht niet de verificatie van informatie, die ZonnepanelenBTW van opdrachtgever of van de derde, op wie de opdracht betrekking heeft, verkrijgt, of van informatie die in openbare registers aanwezig is.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. Opdrachten, die tot gevolg hebben dat regelmatig, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ieder der partijen te allen tijde deze overeenkomst doen eindigen door schriftelijke opzegging, mits daarbij een opzegtermijn in acht wordt genomen van 1 maand. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke. In dat geval, alsmede ingeval opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft ZonnepanelenBTW het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle, door ZonnepanelenBTW als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.
 4. ZonnepanelenBTW is te allen tijde bevoegd de opdracht voortijdig te beëindigen, indien, naar het uitsluitend oordeel van ZonnepanelenBTW, blijkt van feiten of omstandigheden, die ten gevolge hebben dat van ZonnepanelenBTW redelijkerwijze niet kan worden gevergd de opdracht te voltooien. In dat geval heeft ZonnepanelenBTW recht op beloning overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 lid 1 BW.
 5. Indien het einde van de overeenkomst van opdracht aan de opdrachtgever is toe te rekenen, heeft ZonnepanelenBTW, ten alle tijde recht op het volle loon, met dien verstande dat als opdrachtgever aantoont dat voor ZonnepanelenBTW besparingen voortvloeien uit de voortijdige beëindiging van de opdracht die besparingen in mindering worden gebracht op dit volle loon.

Artikel 7 Uitvoering opdracht

 1. ZonnepanelenBTW bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 2. De termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn of indien uit de aard van de termijn voortvloeit dat de termijn een fatale termijn is. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat ZonnepanelenBTW alle relevante bescheiden heeft ontvangen van opdrachtgever en, indien van toepassing, opdrachtgever aan ZonnepanelenBTW een voorschot heeft voldaan.
 3. ZonnepanelenBTW voert de opdracht naar beste kunnen uit in overeenstemming met de voor haar bedrijf en medewerkers toepasselijke gedrags- en beroepsregels.
 4. ZonnepanelenBTW is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan voor rekening van opdrachtgever uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, wanneer zulks naar het oordeel van ZonnepanelenBTW noodzakelijk of wenselijk is in het kader van de uitvoering van de opdracht. ZonnepanelenBTW is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van deze hulppersonen.
 5. ZonnepanelenBTW kan eerst meer werkzaamheden uitvoeren dan in de opdrachtbevestiging staan vermeld, nadat opdrachtgever hiervoor opdracht heeft gegeven, behoudens in geval deze werkzaamheden voortvloeien uit een zorgplicht van ZonnepanelenBTW.
 6. Indien tijdens de opdracht ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van de ZonnepanelenBTW, dan wel aan de uitvoering van de werkzaamheden door ZonnepanelenBTW, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 8 Verzuim

 1. Verzuim van ZonnepanelenBTW treedt niet in dan na ingebrekestelling bij een schriftelijke aanmaning door de opdrachtgever, waarbij aan ZonnepanelenBTW een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

Artikel 9 Rapportage

 1. ZonnepanelenBTW zal haar advieswerkzaamheden naar beste weten en inzicht verrichten overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. ZonnepanelenBTW kan niet instaan voor het behalen van welk door de opdrachtgever gewenst resultaat dan ook, anders dan voormeld advies en, indien overeengekomen, de verslaglegging daarvan in een rapportage.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders in de opdrachtbevestiging overeengekomen, is de rapportage een advies aan de opdrachtgever, voor de opvolging waarvan uitsluitend de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rapportage, die hem door ZonnepanelenBTW ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot enig ander doel dan voortvloeit uit de opdracht en/of te verspreiden buiten de kring van gebruikers, die in de Opdrachtbevestiging en/of betreffende rapportage zijn aangeduid.

Artikel 10 Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Onverminderd het bepaalde onder b van dit artikel, is ZonnepanelenBTW, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet en/of beroeps- en gedragsregels hem opleggen, dan wel op grond van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel, verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft het bestaan van de opdracht alsmede alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. ZonnepanelenBTW is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn, aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden.
 3. ZonnepanelenBTW verplicht zich in te spannen deze geheimhoudingsverplichting tevens op te leggen aan door hem ingeschakelde derden.
 4. Uitgezonderd het bepaalde in sub b van dit artikel is de ZonnepanelenBTW niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 5. Opdrachtgever, alsmede de personen welke in zijn dienst en voor hem werkzaamheden verrichten, zijn behoudens wettelijke voorschriften verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, waarvan opdrachtgever in het kader van de opdracht kennis neemt.
 6. Opdrachtgever dient strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot onderhandelingen, welke in het kader van een beoogde transactie of samenwerking met een potentiële contractpartij wordt gevoerd.
 7. Tenzij daartoe door ZonnepanelenBTW voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ZonnepanelenBTW, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 11 Honorarium, wijze van beloning en opeisbaarheid daarvan

 1. De wijze van beloning alsmede de wijze van factureren van ZonnepanelenBTW wordt in de opdrachtbevestiging overeengekomen. Ten aanzien van het honorarium kunnen, naar keuze van ZonnepanelenBTW, de volgende afspraken worden gemaakt:
  1. Periodieke vergoeding: het honorarium van ZonnepanelenBTW wordt vastgesteld op basis van de door ZonnepanelenBTW bestede uren aan de hand van een door ZonnepanelenBTW met opdrachtgever overeengekomen uurtarief. ZonnepanelenBTW heeft het recht de uurtarieven te indexeren met toepassing van de “C.B.S. Consumenten Prijsindex CBI Werknemers laag”. Opdrachtgever aanvaardt de urenopgave zoals deze door ZonnepanelenBTW aan hem wordt gespecificeerd.
  2. ZonnepanelenBTW berekent een basis-honorarium in de vorm van een nader overeen te komen vast bedrag.
 2. Naast de in lid 1 genoemde honorering kunnen alle door ZonnepanelenBTW gemaakte kosten, noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Die kosten bestaan onder meer uit de reis- en verblijfkosten, vervoerskosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum door storting ten gunste van een door ZonnepanelenBTW aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek, korting, schuldvergelijking of opschorting.
 2. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en incassokosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 3. ZonnepanelenBTW is bevoegd te allen tijde van de van de opdrachtgever zekerheid voor betaling te vragen, ook van nog niet gefactureerde werkzaamheden.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald is zij van rechtswege in verzuim en heeft ZonnepanelenBTW, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 2% per maand, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand, tot de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die ZonnepanelenBTW heeft.
 5. Alle kosten die ZonnepanelenBTW maakt in verband met en ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van haar vordering op opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 750,00 (zegge: zevenhonderd vijftig euro).
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 13 Reclames

 1. Reclame met betrekking tot de in het kader van een opdracht door ZonnepanelenBTW verrichte werkzaamheden of geleverde diensten dient schriftelijk binnen 10 (tien) dagen na verzenddatum van de rapportage of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 (tien) dagen na de ontdekking van het gebrek in de prestatie, indien opdrachtgever aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ZonnepanelenBTW te worden kenbaar gemaakt, bij gebreke waarvan opdrachtgever geen beroep meer kan doen op het gebrek in de prestatie.
 2. Reclames over een door ZonnepanelenBTW aan opdrachtgever verstrekte factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ingediend.
 3. Een reclame als bedoeld onder sub a of sub b van dit artikel schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingediend vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien ZonnepanelenBTW om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn voor enige door opdrachtgever aantoonbaar geleden schade, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot aan bedrag gelijk aan maximaal het honorarium van ZonnepanelenBTW voor de desbetreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van ZonnepanelenBTW sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 2. In aanvulling op het gestelde onder lid a van dit artikel is iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen, begaan bij de uitvoering van diensten en werkzaamheden door ZonnepanelenBTW beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van ZonnepanelenBTW wordt uitbetaald.
 3. Indien in het voorkomende geval ZonnepanelenBTW wordt aangesproken in verband met schade die is of zou zijn veroorzaakt door een door haar ingeschakelde derde, waarbij voornoemde derde geheel of deels aansprakelijk is voor die schade en de aansprakelijkheidsverzekeraar van derde de schade dekt, is opdrachtgever gehouden de schade op de aansprakelijkheidsverzekeraar van derde te verhalen.
 4. ZonnepanelenBTW is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door ZonnepanelenBTW.
 5. ZonnepanelenBTW heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken. Opdrachtgever dient te allen tijde ZonnepanelenBTW de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek in de prestatie te herstellen.
 6. ZonnepanelenBTW is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens of bescheiden door brand, diefstal of breuk e.d., of tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, ZonnepanelenBTW of derden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart ZonnepanelenBTW tegen alle aanspraken van derden die direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 8. Voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van aan ZonnepanelenBTW ondergeschikte medewerkers is ZonnepanelenBTW in geen geval aansprakelijk, behoudens in geval dwingendrechtelijke bepalingen zulks nadrukkelijk uitsluiten.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt door partijen in ieder geval ook verstaan ziekte of arbeidsongeschiktheid van werknemers van ZonnepanelenBTW en van degenen die door ZonnepanelenBTW worden ingeschakeld, naast hetgeen gebruikelijk onder de definitie van overmacht wordt verstaan in wet en jurisprudentie, te weten alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ZonnepanelenBTW geen invloed kan uitoefenen doch waardoor ZonnepanelenBTW niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ZonnepanelenBTW opgeschort. Indien de periode van opschorting meer dan zes weken blijft voortduren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat zij alsdan enige aanspraak tot schadevergoeding jegens elkaar kunnen doen gelden onverminderd de verplichting van de opdrachtgever het reeds door ZonnepanelenBTW uitgevoerde gedeelte van de werkzaamheden wel te betalen.

Artikel 16 Opschortingsrecht

 1. ZonnepanelenBTW is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 2. ZonnepanelenBTW is niet aansprakelijk voor schade bij opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van werkzaamheden.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij ZonnepanelenBTW. Alle door ZonnepanelenBTW geproduceerde en/of verstrekte stukken, waaronder mede te verstaan computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder toestemming van ZonnepanelenBTW worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij het advies van ZonnepanelenBTW juist is gevraagd om deze ten behoeve van bepaalde derden te verstrekken en zulks aan ZonnepanelenBTW is kenbaar gemaakt.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in onderhavig artikel verbeurt de opdrachtgever ten behoeve van ZonnepanelenBTW, een onmiddellijk opvorderbare boete van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro) onverminderd het recht van ZonnepanelenBTW daarnaast vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle met ZonnepanelenBTW gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen ZonnepanelenBTW en opdrachtgever mochten rijzen, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s- Hertogenbosch, met dien verstande dat in kantongerechtzaken de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, vestiging Eindhoven bevoegd is.
 3. Behoudens bewijs van het tegendeel, zijn ter zake van met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten onze administratieve gegevens beslissend.